Medezeggenschapsraad

Iedere school is volgens de wet verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat op onze school uit 10 leden, 5 daarvan zijn ouders en 5 zijn teamleden. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De directie is meestal geheel of gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot overleg met het schoolbestuur en de Rijksinspectie. De raad bespreekt alle schoolse aangelegenheden. Zo bekijkt en beoordeelt de MR het schoolplan, de schoolregels en de schoolgids, maar ook bespreekt zij onderwerpen als de CITO-toets, gebruik van methodes en ouderparticipatie. Wilt u meer weten of bespreekpunten aangeven, dan kunt u altijd een van de leden benaderen of een mailtje sturen.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is op dit moment als volgt:

Oudergeleding:

Marleen Zonnenberg (voorzitter) moeder van Morris en Claudine
Jeannette Jonker (vice-voorzitter) moeder van Lou
Daan van Seventer vader van Mirre en Tirza
Hanke Sjamsoedin (duo-lid met Daan van Seventer) moeder van Lou en Sjam
Daan Roovers moeder van Isaac en Daniel
Esther Lips moeder van Anna en Lisa

 

Teamgeleding:

Flora Polak (secretaris) middenbouw leerkracht klas N
Dirk Peeters bovenbouw leerkracht klas K
Hans Arkenbout bovenbouwleerkracht klas O
Judith van Stipriaan middenbouwleerkracht klas E
Irene Jonker middenbouwleerkracht klas J

U kunt met de MR contact opnemen via: mr@winterkoninkje.nl