Medezeggenschapsraad

Iedere school is volgens de wet verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat op onze school uit 10 leden, 5 daarvan zijn ouders en 5 zijn teamleden. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De directie is meestal geheel of gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot overleg met het schoolbestuur en de Rijksinspectie. De raad bespreekt alle schoolse aangelegenheden. Zo bekijkt en beoordeelt de MR het schoolplan, de schoolregels en de schoolgids, maar ook bespreekt zij onderwerpen als de CITO-toets, gebruik van methodes en ouderparticipatie. Wilt u meer weten of bespreekpunten aangeven, dan kunt u altijd een van de leden benaderen of een mailtje sturen.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is op dit moment als volgt:

Oudergeleding:

Esther Lips (voorzitter) moeder van Anna en Lisa
Hanke Sjamsoedin (vice-voorzitter) moeder van Lou en Sjam
Viktor Mentink vader van Buster
Frieke Dekkers moeder van Edzo en Brecht
Daan Roovers moeder van Isaac en Daniel
Franca Wesseling moeder van Roos en Anna

 

Teamgeleding:

Jimna Bruns (secretaris) bovenbouw leerkracht klas L
Dirk Peeters bovenbouw leerkracht klas K
Michiel Leijenaar midden- en bovenbouwleerkracht klas M en O
Catelijne de Vries onder- en middenbouwleerkracht klas B en Ie
Brenda Koster onderbouwleerkracht klas B

U kunt met de MR contact opnemen via: mr@winterkoninkje.nl