Medezeggenschapsraad

Iedere school is volgens de wet verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat op onze school uit 10 leden, 5 daarvan zijn ouders en 5 zijn teamleden. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De directie is meestal geheel of gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot overleg met het schoolbestuur en de Rijksinspectie. De raad bespreekt alle schoolse aangelegenheden. Zo bekijkt en beoordeelt de MR het schoolplan, de schoolregels en de schoolgids, maar ook bespreekt zij onderwerpen als de CITO-toets, gebruik van methodes en ouderparticipatie. Wilt u meer weten of bespreekpunten aangeven, dan kunt u altijd een van de leden benaderen of een mailtje sturen.


De samenstelling van de medezeggenschapsraad is op dit moment als volgt:

Oudergeleding:

Esther Lips (voorzitter) - moeder van Anna en Lisa

Hanke Sjamsoedin (vice-voorzitter) - moeder van Lou en Sjam

Viktor Mentink - vader van Buster

Frieke Dekkers - moeder van Edzo en Brecht

Daan Roovers - moeder van Isaac en Daniel

Franca Wesseling - moeder van Roos en Anna

Teamgeleding:

Jimna Bruns (secretaris) - bovenbouw leerkracht klas L

Michiel Leijenaar - midden- en bovenbouwleerkracht klas M en O

Catelijne de Vries - onder- en middenbouwleerkracht klas B en I

U kunt met de MR contact opnemen via: mr@winterkoninkje.nl

 

Hasebroekstraat 113, 1053 CS Amsterdam

020 618 8563

|

J.P. Heijestraat 45, 1053 GK Amsterdam

020 683 1158