top of page

Medezeggenschapsraad

Iedere school is volgens de wet verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat op onze school uit 10 leden, 5 daarvan zijn ouders en 5 zijn teamleden. Zij worden voor een periode van 2 jaar gekozen en kiezen dan uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De MR komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De MR-vergaderingen zijn openbaar. De directie is meestal geheel of gedeeltelijk bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is bevoegd tot overleg met het schoolbestuur en de Rijksinspectie. De raad bespreekt alle schoolse aangelegenheden. Zo bekijkt en beoordeelt de MR het schoolplan, de schoolregels en de schoolgids, maar ook bespreekt zij onderwerpen als de CITO-toets, gebruik van methodes en ouderparticipatie. Wilt u meer weten of bespreekpunten aangeven, dan kunt u altijd een van de leden benaderen of een mailtje sturen.


De samenstelling van de medezeggenschapsraad is op dit moment als volgt:

Oudergeleding:

Elwin Koster - vader van Kai

Thomas Heemskerk - vader van Matthias, Zosia, Caize en Aenea

Frieke Dekkers - moeder van Edzo en Brecht

Roos Mesman - moeder van Stije en Julen

Franca Wesseling - moeder van Roos en Anna

Teamgeleding:

Jimna Bruns - bovenbouw leerkracht klas L

Michiel Leijenaar - midden- en bovenbouwleerkracht klas M en O

Sanne van de Berge- midden- en bovenbouwleerkracht klas M en L

Benjamin van der Plas - middenbouwleerkracht klas E

Nicole Lagewaard- onderbouwleerkracht klas D

U kunt met de MR contact opnemen via: mr@winterkoninkje.nl

MR: Over ons
bottom of page