top of page

Over ons

IMG_1078.jpg
IMG_1035.jpg
IMG_1443.jpg

De Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje is de oudste openbare montessorischool van Nederland.

In 1922 wist de socialistische wethouder Polak, die in Londen een lezing van Maria Montessori had bijgewoond, de Amsterdamse gemeenteraad ervan te overtuigen dat montessori-onderwijs ook toegankelijk moest worden voor arbeiderskinderen (tot die tijd was het montessori-onderwijs particulier, en dus vrij elitair). Zo werd in 1925, na een aantal jaren met “proef(kleuter)klasjes” in het gebouw in de Hasebroekstraat te hebben geëxperimenteerd, een lagere schoolafdeling in hetzelfde gebouw gehuisvest.

In de loop der jaren nam het leerlingaantal zo toe, dat moest worden uitgeweken naar een ander gebouw; de huidige dependance in de J.P. Heijestraat 45. Het hoofdgebouw beschikt over ruime, lichte lokalen. In de dependance, waar de lokalen wat kleiner zijn, tellen de groepen minder leerlingen en zijn ook de gangen gezellig ingericht. Bij beide gebouwen is een ruime, beschutte speelplaats. De school telt gemiddeld ongeveer 400 leerlingen.

De samenstelling van de buurtbevolking is in de afgelopen jaren, mede onder invloed van het huisvestingsbeleid, veranderd. De school streeft er naar een afspiegeling te zijn van de buurt waarin zij staat. Toch is de school niet uitsluitend te omschrijven als “buurtschool”, omdat veel ouders bewust kiezen voor montessori-onderwijs, of meer specifiek voor deze montessorischool.

De School: Over ons
De School: Onze missie

Missie

Voor alle openbare basisscholen van AWBR is één algemene missie geformuleerd, die is aangevuld met een schoolspecifieke missie (opdracht). De algemene missie van AWBR luidt: “Het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, buurtgericht openbaar basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor sámen leven en werken.”

 

De schoolspecifieke missie luidt:

School van zelf doen en zelf leren, met zorg en respect voor de ander.

De School: Onze filosofie

Visie

Kinderen maken een individuele ontwikkeling door en daarom moet de leerstof gedifferentieerd worden aangeboden.

  • De voorbereide omgeving stimuleert het kind om zich op eigen niveau te ontwikkelen.

  • De groepen zijn heterogeen van samenstelling. Kinderen doen sociale ervaringen op binnen de groep. Hierbij spelen respect en zorg voor de ander, evenals het samenwerken met een ander, een grote rol.

Een goed contact tussen school en ouders is van belang voor de optimale ontwikkeling van het kind. De basis van het montessori opvoedings- en onderwijsconcept is, dat wordt uitgegaan van ieder individueel kind. Uit deze stellingname vloeien een aantal pedagogische en didactische principes voort:

  • De opvoeders dienen aan het kind een belangrijke mate van vrijheid toe te kennen.

  • De opvoeders dienen alle voorwaarden te scheppen die bij kunnen dragen tot het afnemen van de afhankelijkheid van het kind, en parallel daaraan tot de groei van de zelfstandigheid.

bottom of page