top of page

Aanmelden

Registreren voor de basisschool

Voor het eerst naar de basisschool 
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. 

 

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2022). 
U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

 
Wij organiseren regelmatig rondleidingen.  Heeft u hiervoor interesse? U kunt zich via deze website aanmelden. Kijk hiervoor bij het kopje “Rondleidingen” 

 

Voorrangsscholen 

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  

 
Wat moet u doen 

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.

 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

 

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

 2. uw kind zit op een IKC;

 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;

 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Geen voorkeursformulier? 

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  www.bboamsterdam.nl  
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren. 

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier 

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019                9 maart 2023

 • kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020                                 1 juni 2023

 • kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020                               2 november 2023

 

Een plaats op de basisschool 

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

 

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

 

Toewijzen plaatsen 

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.  

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw  kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.

 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school.


Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

8.      Het kind woont buiten Amsterdam.

 
Aanmelden en inschrijven  

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

 
Meer informatie  
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 244 6345 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.  

Inschrijven: Nieuws

(onderstaande tekst is van BBO Amsterdam)
Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Plaatsing van leerlingen ouder dan vier jaar

Kinderen die op het moment van aanmelding ouder dan vier jaar zijn moeten bij de directie van de school aangemeld worden. Er wordt in dat geval gekeken of er getalsmatig plaats is. Bij een aanmelding van een leerling van een andere school bijvoorbeeld na een verhuizing, vindt vervolgens een gesprek plaats tussen de directeur of intern begeleidster en de ouders. Daarna wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. Afhankelijk van de leeftijd wordt er vaak een mee-draai-dag afgesproken.

Gegevens over het functioneren van het kind worden uitgewisseld zoals een overzicht van het leerlingvolgsysteem en een uitgebreid onderwijskundig verslag. Op deze manier proberen we zo zorgvuldig mogelijk te kijken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden.

In principe kunnen alle leerlingen  worden toegelaten tot onze school, tenzij de school niet kan voorzien in de specifieke behoeften van het kind. Het kan voorkomen dat er sprake is van uitzonderlijke en/of zware problematiek waarvoor wij niet over de juiste begeleidingsmogelijkheden beschikken. Uitgangspunt bij plaatsing van een leerling is in de eerste plaats: kunnen we het kind de begeleiding bieden die het nodig heeft.

Bij de afweging voor plaatsing spelen nog meer factoren een rol. Er wordt onder andere gekeken naar de groepsgrootte, het aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in een groep, de mogelijkheden van extra ondersteuning en individuele begeleiding, de omvang en aard van de ambulante begeleiding, de deskundigheid en inzet van de leerkrachten, de aanwezigheid van een remedial teacher, afstand en vervoer en mogelijkheden voor technische aanpassingen van school en klaslokaal. De grenzen aan wat we kunnen bieden, hebben we vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel.

IMG_1212.jpg

Plaatsing van leerlingen met een handicap op onze school

Voor sommige kinderen die extra begeleiding nodig hadden, konden ouders voor 1 augustus 2014 een zogenaamde “rugzak” aanvragen. Dat betekende dat de school over geld kon beschikken om die extra begeleiding te regelen. Ouders van een kind met een rugzak hadden er recht op dat het geld alleen voor hun kind werd gebruikt. Na 1 augustus 2014 is deze manier van werken vervallen.

Ouders van kinderen met een rugzak hebben dan geen recht meer op een individueel budget voor hun kind. Scholen krijgen nu een vast bedrag om die extra begeleiding te kunnen verzorgen. Het voordeel is dat er geen tijdrovende aanvraagprocedures nodig zijn en het geld ook gebruikt kan worden voor kinderen die voorheen niet zo’n rugzak kregen, maar wel extra aandacht nodig hebben.

Door een overgangsbudget kunnen scholen nog minimaal over hetzelfde budget beschikken om voormalige rugzakkinderen te helpen. Alleen de kinderen met een visuele of auditieve beperking en kinderen met een spraak-taalstoornis kunnen nog wel zo’n eigen budget of “rugzak” krijgen.

Onderdeel van de nieuwe wet Passend Onderwijs is dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel hebben. In ons profiel geven we aan welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen met een zorgbehoefte. De schoolondersteuningsprofielen worden meegenomen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De MR heeft een adviesrecht over het schoolondersteuningsprofiel.

Overgang naar een volgende groep

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich in een zelfde tempo. Sommige leerlingen hebben langere tijd nodig om zich bepaalde zaken eigen te maken en anderen hebben een voorsprong in de ontwikkeling. Het kan gaan om de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook om de cognitieve ontwikkeling, de werkhouding en de concentratie. Daarom is het soms nodig dat een kind een jaar langer in een groep blijft.

Mocht een leerkracht vinden dat er sprake zou moeten zijn van onderwijstijdverlenging, dan gaat deze daar tijdig over in gesprek met ouders en intern begeleider. Dit gebeurt uiterlijk in mei. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het besluit ligt bij de directeur.

bottom of page